THE YOUNG ONES 2022

Bekijk heel de veiling collectie

Online Veilingvoorwaarden Van Olst Sales 2023

 

ALGEMEEN

1.

Deze Online Veilingvoorwaarden Van Olst Sales 2023 (“Veilingvoorwaarden”) zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de besloten vennootschap Van Olst Sales B.V., gevestigd te Den Hout, gemeente Oosterhout,  (“VOS”) en deelnemers aan de door VOS georganiseerde online veiling van paarden via internet op www.vanolstsales.online (“Veilingsite”) die aanvangt op 10 februari 2023 en eindigt op 13 februari 2023 (“Veiling”). Degene die tijdens de Veiling op (een) paard(en) biedt (“Bieder”/”Koper”) wordt geacht de toepasselijkheid van deze Veilingvoorwaarden te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

2.

VOS organiseert en faciliteert de Veiling en veilt de paarden in opdracht van een verkoper (“Verkoper”).  

3.

Koper is degene die het bod tijdens de Veiling uitbrengt dat door VOS in opdracht van Verkoper als hoogste bod wordt aanvaard. Tussen Koper en Verkoper komt een koopovereenkomst (“Koopovereenkomst”) tot stand op het moment dat VOS een bod van Bieder/Koper als hoogste bod aanvaardt (“Afslagbedrag”). Alle bedingen in deze Veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor, ten behoeve van en/of namens VOS werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf VOS. 

4.

Alle bedragen genoemd in deze Veilingvoorwaarden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 

DE VEILING EN HERROEPINGSRECHT

5.

De Veiling vindt plaats onder leiding van VOS. VOS bepaalt de orde en de volgorde van de Veiling. VOS heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden aan deelname aan de Veiling te stellen.

6.

Om als Bieder deel te kunnen nemen aan de Veiling is registratie op de door VOS voorgeschreven wijze vereist en dient, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door VOS op de Veiling van toepassing zijn en/of worden verklaard. VOS behoudt zich het recht voor om registratie voor de Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan de Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. Bieder dient zich voor deelname aan de Veiling digitaal te registreren op de Veilingsite. Bieder krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op de Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal/elektronisch. Per paard is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite. 

7.

De Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Veiling staat aangegeven op de Veilingsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de openingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod. 

8.

Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een online-veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.

9.

Een bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 dagen na sluiting van de online veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan.  

10.

De ter Veiling aangeboden paarden worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden, zonder aansprakelijkheid van VOS verband houdende met de waarde, de staat en/of de hoedanigheid van geveilde paarden. Het risico van verlies van en/of van schade aan en/of van schade veroorzaakt door het geveilde/gekochte paard berust bij Bieder/Koper vanaf het moment van totstandkoming Koopovereenkomst. 

11.

Bieder/Koper biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccep­teerd.

12.

VOS kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van een geveild paard vrij en onbezwaard aan Bieder/Koper over kan dragen en VOS is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verband houdende schade. 

13.

Zolang VOS geen algehele betaling van Bieder/Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere Koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van het paard. Tot dat moment heeft VOS op het paard een retentierecht. Pas na schriftelijke toestemming van VOS is Verkoper bevoegd het verkochte paard aan Koper te leveren.

14.

Indien Koper consument is kan een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een paard via de Veiling (Internetkoop) gedurende een periode tot 14 dagen na de (af)levering zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek ontbinden. In geval Koper gebruik wil maken van dit herroepingsrecht is hij/zij gehouden hiervan schriftelijk bericht te doen aan VOS en aan Verkoper, door een aangetekende brief, met daarin de mededeling dat Koper gebruikt maakt van zijn/haar herroepingsrecht. Na ontbinding is Koper gehouden het paard aan Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van Koper. Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met het paard en, indien verstrekt, volgens instructie(s) van Verkoper.

 

INFORMATIE

15.

VOS stelt de Veilingsite zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie op de Veilingsite is erop gericht een indruk te geven van de kwali­teit van de ter Veiling aangeboden paarden, zonder dat VOS hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.

16.

De ter Veiling aangeboden paarden zijn veterinair klinisch onderzocht. Van het veterinair klinische onderzoek is een veterinair rapport volgens KNMvD-normen opgemaakt, hetgeen tot aan het eind van de Veiling op verzoek aan VOS kan worden ingezien

17.

De ter Veiling aangeboden paarden zijn röntgenologisch onderzocht aan rug en hals en voor de kenmerken straalbeen beide voorbenen, osteochondrose kniegewricht beide achterbenen, osteochondrose spronggewricht beide achterbenen, osteochondrose kogel alle benen, en kogelarthrose beide voorbenen, sesambeentjes beide voorbenen, spronggewricht-spat beide achterbenen en nevenbevindingen. De röntgenbeelden voldoen kwalitatief aan de criteria van het meest recente reglement “keuringsdierenarts voor paarden’, van de KNMvD. De röntgenbeelden zijn binnen zes maanden voorafgaand aan de Veiling gemaakt. De röntgenbeelden en een afschrift van het op basis daarvan opgemaakte veterinair rapport kunnen op verzoek aan VOS worden ingezien tot aan het eind van de Veiling.

18.

De inhoud van de genoemde veterinaire rapportages is bindend voor VOS, voor Verkoper en voor Bieder/Koper. 

19.

Voorafgaand aan de Veiling zijn de ter Veiling aangeboden paarden te bezichtigen op een nader door VOS aan te geven tijdstip en locatie, voor zover mogelijk en toegestaan op grond van (overheids)maatregelen verband houdende met het Corona virus.

 

AFSLAGBEDRAG, OPGELD, KOOPSOM, BETALINGSVERPLICHTINGEN KOPER

20.

Koper dient binnen 24 uur na het moment van totstandkoming Koopovereenkomst de Koopsom in Euro’s aan VOS te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van VOS, zonder enige korting of verrekening. De Koopsom wordt als volgt berekend: het Afslagbedrag wordt vermeerderd met een bedrag gelijk aan 5% van het Afslagbedrag (“Opgeld”), een en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde BTW tarief. Het BTW tarief is afhankelijk van de hoedanigheid/nationaliteit van Verkoper, Koper en van toepasselijke regelgeving. 

21.

Bij gebreke aan tijdige betaling van de Koopsom is Bieder/Koper in verzuim en heeft VOS het recht het paard onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke Bieder/Koper niet meer geldt. Bieder/Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan VOS te vergoeden. VOS heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder Verkopers toestemming de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Bieder/Koper een recht op (schade)vergoeding(en) toekomt. In geval van verzuim van Koper heeft VOS een retentierecht op het paard, is Bieder/Koper aan VOS administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van de Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle (buiten)gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van VOS’ vordering op Bieder/Koper, met een minimum van € 1.000,--, aan VOS verschuldigd. Koper komt geen recht op verrekening toe.

 

(AF)LEVERING, EIGENDOMSOVERDRACHT EN OPHALEN

22.

Zodra Koper aan alle verplichtingen krachtens deze Veilingvoorwaarden jegens VOS heeft voldaan, deelt VOS dat aan Verkoper mee. Vanaf dat moment is Verkoper gehouden het paard (inclusief paardenpaspoort) (af) te leveren en in eigendom over te dragen aan Koper en is Koper gehouden binnen 4 dagen na dat moment het paard op een door Verkoper aan Koper mee te delen adres in Nederland op te halen. Indien als gevolg van (overheids)maatregelen, zowel nationaal als internationaal, verband houdende met het Corona virus door Verkoper en/of Koper niet aan deze verplichtingen kan worden voldaan, zal Verkoper het paard volledig voor risico van Koper tot en met 1 maart 2023 kosteloos en daarna voor een door Koper aan Verkoper verschuldigd bedrag van € 20,-- per dag, gestald houden en verzorgen. De (af)lever- en ophaalplicht en de daaraan verbonden termijn, worden alsdan opgeschort tot het moment dat die (overheids)maatregelen daaraan niet meer in de weg staan.

 

UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID VOS 

23.

VOS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie.

24.

VOS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan paarden.

25.

VOS is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n).

26.

VOS is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, epidemieën en/of pandemieën, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop VOS in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.

27.

Bieder/Koper is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart VOS tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, Verkopers en/of andere Bieders/Kopers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.

28.

Uitsluitingen van aansprakelijkheid van VOS gelden niet in geval van aan VOS toe te rekenen opzet of grove schuld van VOS.

29.

Iedere aansprakelijkheid van VOS is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,--. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor VOS aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

 

OMZETBELASTING

30.

VOS is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW percentages.

31.

Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de Bieder/Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de Bieder/Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken. 

32.

Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de Bieder/Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. Op verzoek van VOS is de Bieder/Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan VOS te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de bieder/koper naar genoegen van VOS aan de voorwaarden heeft voldaan. De Bieder/Koper is aansprakelijk en vrijwaart VOS in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast is de Bieder/Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die VOS maakt, met een minimumbedrag van € 1.000,--.

33.

Per paard wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt onder welk BTW regiem het betreffende paard wordt geveild. 

 

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

34.

De rechtsverhoudingen tussen VOS en Verkoper, tussen VOS en Koper en tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Geschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) door één arbiter te benoemen volgens de lijstprocedure. De arbitrage vindt plaats in Utrecht. De arbitrageprocedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd. Indien Koper een consument is, is op diens schriftelijke verzoek de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd. Indien Verkoper en/of VOS een procedure aanhangig wil maken en Koper is consument, zal Verkoper/VOS gedurende een maand Koper in de gelegenheid stellen schriftelijk Kopers keuze voor NAI-arbitrage of de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan Verkoper/VOS die termijn bekorten tot vijf werkdagen.

35.

De Nederlandse tekst van deze Veilingvoorwaarden is bindend. 


© 2023 - Van Olst Sales | Website by Media Primair

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie